To obecnie najwięk­sza inwest­y­cja na polskich dwor­cach. Ponad pięćset osób na budowie!
Tylu budowlańców z Budimeksu i jego pod­wykon­aw­ców, a do tego kilkudziesię­ciu pra­cown­ików PRKI wykonu­jącego roboty torowe na per­onach, duża grupa architek­tów, inspek­torów nad­zoru i pra­cown­ików firm spec­jal­isty­cznych można znaleźć każdego dnia na budowie dworca Wrocław Nowy Główny. Teraz terenem budowy jest także peron 3, deter­min­u­jący obec­nie tempo prowadzenia tej inwestycji.

Wkrótce na budowie dworca pra­cować będzie jeszcze dwa razy więcej robot­ników. Kończy się główna część prac przy garażu podziem­nym, wyko­nano wzmoc­nienia i prze­bu­dowę piwnic, w grud­niu odd­any do użytku zostanie kole­jny per­on, a do pomieszczeń, które pełnić będą w przyszłości funkcje hand­lowe i gas­tro­nom­iczne trafiać będą pier­wsi najemcy, przy­go­towu­jący swoje lokale do eksploatacji.

    


Przyjaciele Dworca