Noc z soboty na niedzielę, godz­ina 23.37. Na peron 1 dworca Wrocław Główny wjeżdża pociąg TLK, wiozący pasażerów do Gdyni Głównej. To chwila warta zapamię­ta­nia, bo właśnie od tego momentu zmod­ern­i­zowany peron 1 można ofic­jal­nie uznać za otwarty!
Wyjątkowość chwili potęguje dodatkowo… wyjątkowość per­onu 1. To właśnie na nim już dziś podzi­wiać można wszys­tkie ele­menty, które zostały zaplanowane w celu unowocześnienia hal per­onowych, przy jed­noczes­nym pod­kreśle­niu ich zabytkowego charakteru.
Przede wszys­tkim debi­u­tuje tu nowe zadasze­nie, które uzu­peł­nia odkryty do tej pory frag­ment przestrzeni per­onu gdzie nie się­gała stara, zabytkowa wiata. Między dwiema starymi halami per­onowymi rozpi­eto na stalowej kon­strukcji mem­branę, która doskonale wpisuje się w zabytkowe otocze­nie, a do tego speł­nia swoją funkcję — chroni przed słońcem, deszczem, oraz śniegiem.
Peron 1 w pełnej krasie podzi­wiać można dzięki zamon­towanemu pod­czas mod­ern­iza­cji dodatkowemu oświ­etle­niu — prócz dawnych lamp, oświ­et­la­ją­cych peron z góry, pojaw­iło się oświ­etle­nie koło świet­lika oraz spec­jalne reflek­tory, wydoby­wa­jące z mroku ele­menty kon­struk­cyjne his­to­rycznych hal peronowych.
Remont na Dworcu Głównym we Wrocławiu trwa — w mod­ern­iza­cji są jeszcze peron 2 i 3. Prace zakończą się wiosną 2012 roku.
 
 
 
 
 
 
    


Przyjaciele Dworca