W Polsce zbu­dowano w ostat­nich lat­ach zaled­wie pięć obiek­tów, w których zas­tosowano tech­nologię stropu kasetonowego, jed­nym z nich jest dworzec we Wrocławiu. Kasetonowa płyta stropu, unika­towa w skali całego kraju, poz­woli prze­nieść znacznie więk­sze obciąże­nia niż płyta budowana sys­te­mem trady­cyjnym. Jest też jed­nocześnie wyjątkowo atrak­cyjna pod wzglę­dem estetycznym.

Podziemny park­ing na wrocławskim dworcu jest już prawie ukońc­zony. Trwają prace przy budowie dróg wyjaz­dowych i wjaz­dowych, na pły­cie przed dworcem – położonej na dachu parkingu – ustaw­iono już kon­strukcję pier­wszej z dwóch fontann i rozpoczęto układanie chod­ników. Ta część obiektu dwor­cowego przez­nac­zona będzie dla ponad 200 samochodów.

Każdego dnia na placu budowy pracuje niemal 600 robot­ników. Kończą oni prze­bu­dowę układu torowego i per­onu 1, który będzie odd­any do użytku 10 grud­nia, i wykonują ostat­nie prace na dworcu noc­nym, którego przekazanie do eksploat­acji nastąpi praw­dopodob­nie na przełomie grud­nia i sty­cz­nia. Bardzo zaawan­sowane są prace w hali głównej wrocławskiego dworca, gdzie wkrótce rozpocznie się wyle­wanie posadzek – pod nimi zamon­towano już wszys­tkie niezbędne insta­lacje i kanały techniczne.

Najwięk­szym wyzwaniem są cią­gle pro­jekty kon­ser­wa­torskie, postępu­jące powoli – z uwagi na stopień skom­p­likowa­nia i skalę – i wyma­ga­jące bardzo żmud­nej pracy. Każdy cen­tymetr konstrukcji trzeba najpierw oczyś­cić ze starych warstw farb i nale­ci­ałości, następ­nie ponownie go wypro­filować, wygładzić, zaim­preg­nować, poma­lować i dopiero na taką przy­go­towaną powierzchnię nanieść dawne rysunki.
Odt­warzanie mis­ternej kon­strukcji, barw i orna­men­tów to najbardziej pra­cochłonna część dzi­ałań konserwatorskich.

Na per­onie pier­wszym pasażerów nowego dworca czekać będzie wielka niespodzianka – pomiędzy starą halą dwor­cową, a dobu­dowaną nową kon­strukcją zadaszenia rozpinana jest właśnie mem­brana z tworzywa sztucznego. To także efekt wskazań kon­ser­wa­tora, który nie wyraził zgody na połącze­nie nowej kon­strukcji hali z zabytkową jej częś­cią, co mogłoby zasłonić dawne, his­to­ryczne ele­menty nośné i ozdobne. Sam peron pier­wszy jest już niemal ukońc­zony, wrocławskie PRKI final­izuje układanie torów, a Budimex – układanie posadzek oraz kon­strukcji pod nowy sys­tem infor­ma­cji dynam­icznej dla pasażerów. Gotowe są już schody i wejś­cia na peron z poziomu podziem­nego tunelu.

W grud­niu najwięk­sza kon­cen­tracja prac dotknie per­ony drugi i trzeci, a także halę główną dworca.
W niej właśnie prowad­zone są skom­p­likowane bada­nia akusty­czne, w wyniku których zamontowany zostanie odpowiedni sys­tem nagłośnienia. Zadasze­nie hali zyska wkrótce drewnianą pod­su­fitkę, dokład­nie taką samą, jaką zapro­jek­towano dla wszys­t­kich per­onów wrocławskiego dworca.

    


Przyjaciele Dworca