Prace budowlano-montażowe rozłożone zostały na cztery etapy wykonawcze, by maksymalnie ograniczyć utrudnienia dla pasażerów i użytkowników dworca. Będą one realizowane równolegle na kilku odcinkach, a przebudowane obiekty sukcesywnie – w miarę postępu prac – przekazywane do użytkowania.
W pierwszym etapie prace koncentrować się będą na budowie pawilonu południowego służącego do obsługi podróżnych oraz przebudowie tunelowego przejścia podziemnego na osi budynku dworca,
wraz z wyjściami na perony i windami. Przebudowane zostaną perony nr 5 i nr 4 łącznie z zadaszeniem uzupełniającym i wzmocnieniami istniejącej części wiat. Rozpoczną się także pierwsze roboty
w budynku głównym dworca.
Przekazanie do użytkowania pawilonu południowego obsługi podróżnych oraz tzw. „głównego” przejścia podziemnego dla pieszych, umożliwi otwarcie nowych robót w ramach drugiego etapu. Wówczas to nastąpi przebudowa dwóch pozostałych tunelowych przejść dla pieszych, tzw. „miejskiego”
i „bagażowego”, wraz z wyjściami na perony. Równolegle prowadzona będzie przebudowa pozostałych peronów wraz z zadaszeniem uzupełniającym i wzmocnieniem istniejących wiat. W budynku dworca głównego kontynuowane będą prace związane z jego przebudową oraz wymianą instalacji. Rozpocznie się też budowa garażu podziemnego.
Przekazanie do użytkowania tunelu „miejskiego” umożliwi otwarcie prac w ramach trzeciego etapu budowy. Rozpocznie się modernizacja i kompleksowa przebudowa dróg dojazdowych do budynku dworca oraz układu drogowego ulicy Piłsudskiego i ul. Peronowej. Celem jest wzajemne powiązanie ciągów komunikacyjnych i połączenie ich z wjazdem do garażu podziemnego. Na części placu przydworcowego rozpoczęta zostanie budowa oświetlenia i małej architektury. W tym samym czasie kontynuowana będzie przebudowa budynku dworca i budowa garażu podziemnego.
Zakończenie prac na peronach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kompleksową informacją dla podróżnych, rozkładem jazdy, małą architekturą – a także z funkcjonującym już pawilonem południowym, umożliwi skoncentrowanie robót w ramach czwartego etapu. W tym czasie zostanie zakończona przebudowa budynku dworca głównego i garażu podziemnego wraz z dojazdami. Zbudowane zostaną także parkingi i mała architektura w obszarze placu dworcowego.
Odbiory robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakończą główny cykl robót budowlano-montażowych i pozwolą na likwidację placu budowy, a tym samym – na oddanie dworca do pełnej eksploatacji.
    


Przyjaciele Dworca