„Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej” – POIiŚ 7.1-27

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obejmuje wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego dworca łącznie z instalacjami, układu peronowego, przejść podziemnych i wiat peronowych z jednoczesnym odtworzeniem historycznej zabytkowej architektury wg wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, peronów i wiat. 

Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne (instalacje energetyczne, teletechniczne, sanitarne) oraz zewnętrzne związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu dworca.

Sprawność obsługi podróżnych będzie wzmocniona poprzez budowę pawilonu kasowego, który będzie obsługiwał podróżnych po drugiej stronie stacji – od strony dworca PKS. Pawilon będzie połączony tunelem z istniejącym budynkiem dworca oraz zmodernizowanymi peronami. 

Dotychczasowe drogi dojazdowe i parkingi przy budynku dworca zostaną zlokalizowane pod placem przeddworcowym. W przyjętych rozwiązaniach uwzględniono dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. oraz proekologiczne materiały i urządzenia oraz nowoczesne systemy sterowania mediami. 

Nowy dworzec będzie bardziej przejrzysty i funkcjonalny dla pasażerów. Zdecydowanie zmieni się standard obsługi i bezpieczeństwa osób korzystających z dworca. Poprawi się stan techniczny obiektu, instalacji z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.

Poprzez budowę pawilonu południowego nastąpi lepsze skomunikowanie stacji kolejowej z dworcem PKS. Połączenie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych z przywróceniem historycznej zabytkowej formy architektonicznej przyczyni się do powstania obiektu, który stanie się wizytówką miasta Wrocławia.

Wartość całkowita projektu to 361 604 854,00 zł brutto, w tym kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności – 180 630 275,00 zł netto.

    


Przyjaciele Dworca